Tel/Fax: +40357802388

Indicarea greșită a termenului de exercitare a căii de atac art.457 alin.(2) CPC

În practică am întâlnit situația în care unui participant la o procedură de achiziție publică i s-a comunicat, în mod greșit, de către autoritatea contractantă că rezultatul procedurii poate fi contestat la CNSC în termenul prevăzut la art.8 alin.(1) lit.a) din Legea 101/2016, însă după valoarea estimată a procedurii de…

Luarea măsurilor asiguratorii în temeiul art.249 cod procedură penală

Reglementare Conform art.249 alin.(1) CPP „(1)Procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea,…

Considerații privind răspunderea reglementată de art.169 din Legea 85/2014

Reglementare În conformitate cu prevederile art.169 alin. 1 din Legea 85/2014, judecătorul sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depășească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportat de membrii organelor de conducere(…)…

Insolvență. Acțiune Anulare Art.117 Legea 85/2014. Contract Sub Condiție

Art.117 din Legea 85/2014 prevede ca administratorul/lichidatorul judiciar poate introduce acțiune la judecătorul sindic pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. La alin.2 al art.117 se prevăd care acte și operațiuni frauduloase pot fi anulate, iar la litera…

Acțiunea pentru anularea actelor frauduloase art.118 alin.(1) L.85/2014. Termene de exercitare

Art.118 (1) Acţiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, prevăzută la art. 117, poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 97, dar nu mai târziu de 16 luni de…

Practică comercială înșelătoare sau incorectă Legea 363/2007

Într-o cauză având ca obiect plângere contravențională, operatorul economic, unitate service, a fost sancționat de către CJPC pentru pentru încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. 1 lit. a) și art. 6 alin. 1 lit g) din Legea nr. 363/2007, sancționate de art. 17 alin.1 lit a) și alin. 2 lit. a…

Venit amânat secțiunea 4.11 „Subveții” pct.402 alin.2 Ordin 1802/2014

Intr-o cauză aflată pe rolul instanțelor de judecată, chestiunea juridică dedusă judecății a fost aceea de a stabili dacă sumele reprezentând subvenţii pentru active imobilizate înregistrate ca venit amânat trebuiau să fie recunoscute ca venit curent în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea bunurilor, în…

Atragerea răspunderii solidare art.25 din Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală

Într-o speță recentă, fostul administrator al unei societăți comerciale radiate din registrul comerțului, a apelat la serviciile noastre, întrucât organele fiscale au atras răspunderea solidară a administratorului în temeiul art.25 din legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală după radierea societății debitoare din registrul comerțului, ca urmare a închiderii procedurii…

Semnarea procesului verbal de contravenție de către contravenient. Implicații juridice

Semnarea procesului verbal de contravenție de către contravenient. Implicații juridice Am văzut, în mediul online, sfaturi adresate persoanelor sancționate contravențional să nu semneze procesul-verbal de contravenție. Aceste sfaturi sunt totalmente greșite, deoarece prin semnarea procesului-verbal de contravenție nu se face o recunoaștere a faptei reținute în acesta, ci doar se…